Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden of een bestelling plaatst.

De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst sluit met GT Enterprise en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst die op afstand is gesloten.
1.4. Klant: Consument en Zakelijke Klant gezamenlijk.
1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen GT Enterprise en Klant, en waarvan onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.6. Website: de website van GT Enterprise, te raadplegen via https://www.gametimer.com inclusief alle bijbehorende (sub)domeinen.
1.7. GT Enterprise: GT Enterprise B.V., gevestigd aan de Vijfhuizenberg 42 te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78599342.
1.8. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst sluit met GT Enterprise en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van GT Enterprise zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor GT Enterprise slechts bindend indien en voor zover deze door GT Enterprise uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. GT Enterprise kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van GT Enterprise afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.
3.4. GT Enterprise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van GT Enterprise en het voldoen aan de daarbij door GT Enterprise gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt GT Enterprise onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft GT Enterprise het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. GT Enterprise kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien GT Enterprise op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door GT Enterprise is ontvangen, stuurt GT Enterprise de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. GT Enterprise is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van GT Enterprise.
5.4. Indien GT Enterprise de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Voor Consumenten geldt dat zij in dat geval akkoord kunnen gaan met een nieuwe leverdatum of de mogelijkheid krijgen om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Voor Zakelijke Klanten geldt dat in overleg met GT Enterprise een nieuwe leverdatum wordt afgesproken dan wel de mogelijkheid wordt geboden om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. GT Enterprise raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader Artikel 9 welke van toepassing is op Consumenten, en Artikel 10 welke slechts van toepassing is op Zakelijke Klanten.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over op Klant bij overdracht van de producten.

Artikel 6. Gebruik van het product Gametimer
6.1. Het product Gametimer kan alleen gebruikt worden in combinatie met de bijbehorende mobiele Gametimer App. De Gametimer wordt echter geleverd zonder de app. Klant dient de app zelf te downloaden. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om voor het bestellen van de Gametimer zelf te controleren of de app te gebruiken is op het gewenste apparaat van Klant. De gebruiksvoorwaarden van de Gametimer App zijn hierop van overeenkomstige toepassing.
6.2. Na het downloaden van de app dient Klant eerst de registratieprocedure van de app te doorlopen om zijn account aan te maken. Klant dient bij de registratie zowel eigen (persoons)gegevens als gegevens van gamer (het kind) in te vullen.
6.3. Via het account kan Klant de Gametimer instellen. De Gametimer is nadrukkelijk bedoelt als tool tussen ouder en kind, om kinderen zelf te leren omgaan met speeltijd. Er is geen koppeling tussen het device waarmee wordt gespeeld en een device kan dus ook niet automatisch uitgezet worden na het aflopen van een speeltijd op de Gametimer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van ouder en kind om te ‘luisteren’ naar de Gametimer.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Consument is. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
7.2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met GT Enterprise binnen veertien (14) dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit herroepingsrecht vervalt op het moment dat het product overeenkomstig de specificaties van de Consument is vervaardigd (maatwerk).
7.3. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• Indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag nadat Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag nadat Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
7.4. Consument dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft GT Enterprise een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Consument zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren.
7.5. Binnen de in lid 2 van dit Artikel bedoelde herroepingstermijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het is Consument niet toegestaan om verder te gaan met de behandeling van het product dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken of de werking van het product vast te stellen. Bij niet-naleving van deze bepaling, is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.6. Consument kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan GT Enterprise, of op andere ondubbelzinnige wijze aan GT Enterprise kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. GT Enterprise bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Consument nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

GT Enterprise B.V.
Vijfhuizenberg 42
4708AL Roosendaal
Nederland

7.7. Reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Consument op dezelfde wijze als dat Consument de bestelling heeft betaald. Als Consument gekozen heeft voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GT Enterprise de bijkomende kosten ten aanzien van de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij GT Enterprise aanbiedt het product zelf af te halen, mag GT Enterprise wachten met terugbetalen tot GT Enterprise het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan GT Enterprise volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. GT Enterprise is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. De betalingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag na levering. Zakelijke Klanten dienen te allen tijde het gehele factuurbedrag voorafgaand aan levering te voldoen.
8.2. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een Overeenkomst voldoet, is GT Enterprise gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Klant, nadat Klant door GT Enterprise is gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn en GT Enterprise de Klant hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is GT Enterprise gerechtigd de door GT Enterprise gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Consument is.
9.2. GT Enterprise staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat GT Enterprise er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt GT Enterprise daarvan, bij voorkeur schriftelijk, in kennis te stellen.
9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, wordt het product na overleg met Consument hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een Zakelijke Klant is.
10.2. GT Enterprise staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat GT Enterprise er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan kan Zakelijke Klant binnen zes (6) maanden na aankoop van het product GT Enterprise daarvan in kennis te stellen. Doet Zakelijke Klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op herstel indien het product defect geleverd is.
10.4. Indien het product niet aan de Overeenkomst voldoetdan kan Zakelijke Klant het product voor kosteloos herstel naar GT Enterprise sturen. De verzendkosten zijn voor rekening van Zakelijke Klant. GT Enterprise kan er ook voor kiezen om in plaats van herstel een vervangd product aan te bieden.
10.5. Indien GT Enterprise de klacht gegrond acht (eventueel wordt van Zakelijke Klant gevraagd aan te tonen dat hij zelf geen invloed heeft gehad op het onstaan van het defect), worden na overleg met Zakelijke Klant de relevante producten hersteld of vervangen.

Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 9 of Artikel 10) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van GT Enterprise, dan kan hij bij GT Enterprise telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
11.2. GT Enterprise geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal GT Enterprise binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
11.3. Consument kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2. De totale aansprakelijkheid van GT Enterprise jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Zakelijke Klant betaalde prijs (inclusief btw), met een maximum van € 500,- (inclusief btw).
12.3. Aansprakelijkheid van GT Enterprise jegens Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op GT Enterprise jegens Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GT Enterprise of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.
12.5. De aansprakelijkheid van GT Enterprise jegens Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke Klant GT Enterprise onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en GT Enterprise ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GT Enterprise in staat is adequaat te reageren.
12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GT Enterprise meldt.
12.7. In geval van overmacht is GT Enterprise niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Zakelijke Klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud zakelijke aankopen
13.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van GT Enterprise totdat alle vorderingen die GT Enterprise op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van GT Enterprise te bewaren.
13.4. GT Enterprise is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Zakelijke Klant aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
13.5. Zakelijke Klant zal GT Enterprise te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van GT Enterprise.

Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1. GT Enterprise verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.
14.2. Om het product Gametimer te kunnen gebruiken, dient Klant de Gametimer-app te downloaden. Bij de registratie van het account voor de app dient Klant zowel eigen persoonsgegevens in te vullen als hoofdgebruiker, als gegevens van het kind die de Gametimer gaat gebruiken bij het gamen. Die persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin GT Enterprise gevestigd is.
15.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of per enig ander elektronisch communicatiemiddel verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

GT Enterprise B.V.
Vijfhuizenberg 42
4708AL Roosendaal

E-mail: info@gametimer.com

KvK-nummer: 78599342
btw-nummer: NL.8614.64.874.B01

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping