Veiligheidsinstructies

Bewaarinstructies
Lees en begrijp de instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. De nieuwste versie van de informatie voor gebruik is beschikbaar op het volgende adres: https://gametimer.com. Volg alle instructies op. Dit voorkomt gevaren die kunnen leiden tot materiële schade en / of letsel. Bewaar de informatie voor toekomstig gebruik en geef deze door aan volgende gebruikers van het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste behandeling of niet-naleving van de instructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. Voor vragen, informatie, technische assistentie of bestelinformatie voor gebruik kunt u contact opnemen met GT Enterprise, Vijfhuizenberg 42, 4708 AL, Roosendaal.

Beoogd gebruik
Deze GameTimer is bedoeld als een apparaat voor het registreren en weergeven van speeltijd. Dit product is bedoeld voor niet-commercieel privégebruik. Het product mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke of vergelijkbare omgevingen. Het product is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies zoals beschreven in de informatie voor gebruik. Het product mag alleen worden gebruikt met originele software, accessoires en originele componenten. Elk ander gebruik dan beschreven in de informatie voor gebruik wordt als onbedoeld gebruik beschouwd.

Technische specificatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie met betrekking tot het beoogde gebruik
• Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Nooit buitenshuis gebruiken.
• Gebruik het product binnen de gespecificeerde prestatielimieten.
• Bedek het product niet om oververhitting te voorkomen en gebruik het niet in de buurt van warmtebronnen.
• Houd het product uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen en gordijnen.

Veiligheidsinformatie met betrekking tot kwetsbare mensen
• Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteiten of gebrek aan ervaring en / of kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies geeft over hoe het product te gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
• Wees te allen tijde waakzaam en wees altijd voorzichtig met wat u doet. Gebruik geen elektrische apparatuur als u onvoldoende concentratie of bewustzijn hebt of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Zelfs een moment van onoplettendheid kan leiden tot ernstige ongevallen en letsel bij het gebruik van elektrische apparatuur.

Installatie veiligheidsinformatie
• Controleer het product vóór gebruik op eventuele schade. Stop met het gebruik van het product als er zichtbare schade, een sterke geur of overmatige oververhitting van componenten is.
• Plaats het product op een stabiel en horizontaal oppervlak om schade aan het product, de omgeving en / of letsel te voorkomen.
Veiligheidsinformatie over het gebruik
• Het product is getest en voldoet aan de veiligheidsnormen voor elektromechanische apparaten en radioapparatuur. Bij correct gebruik en volgens de instructies is het product veilig in gebruik.

Informatie over schoonmaken en onderhoud
• Reinig het product indien nodig. Als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt, haal de stekker uit het stopcontact, maak het product schoon en bewaar het op een koele, droge plaats uit direct zonlicht.
• Gebruik een vochtige doek om het hele oppervlak van het product schoon te vegen. Zorg ervoor dat het product volledig droog is. LET OP Houd het product niet onder water en houd het product uit de buurt van vocht. Gebruik geen doekjes of chemicaliën omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
• De batterij is niet toegankelijk. Probeer de batterijen niet te vervangen.

Service en reparatie veiligheidsinformatie
• Probeer het product niet te openen, wijzigen of repareren. Niet laten vallen, doorboren, breken of blootstellen aan hoge druk.
• Wijzigingen aan het product en technische wijzigingen zijn niet toegestaan.
• Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Configuratie, onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde wederverkoper.

Veilige verwijdering
Het symbool op het product, de accessoires of de verpakking geeft aan dat dit product niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden behandeld, maar apart moet worden ingezameld! Voer het product af via een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die gescheiden inzamelsystemen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gebruiken. Door het product op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste behandeling van afgedankte apparatuur. Het recyclen van materialen draagt ​​bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi uw oude elektrische en elektronische apparatuur daarom niet weg met het ongesorteerde huishoudelijk afval. De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen, die via uw lokale recyclingfaciliteiten kunnen worden weggegooid. Door de verpakking en verpakkingsafval op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. De GameTimer bevat een batterij. Batterijen mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en zijn onderworpen aan voorschriften voor gevaarlijk afval. Gooi de GameTimer om deze reden weg bij een lokaal inzamelpunt of bij de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Probeer de GameTimer niet te openen en de batterij zelf te verwijderen!

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring
YKO Systems BV verklaart hierbij dat het type radioapparatuur GameTimer voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is via deze link.