Gebruiksvoorwaarden App

Voor het gebruik van de Gametimer App gelden onderstaande Gebruiksvoorwaarden. De App wordt aangeboden door GT Enterprise B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
De met hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

1.1. Account: het persoonlijke account dat door GT Enterprise aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld voor het gebruik van de App en de webapplicatie.
1.2. App: de applicatie van GT Enterprise, genaamd Gametimer App waarmee Gebruiker speeltijden van Gamer kan beheren en inzien.
1.3. Gamer: de natuurlijk persoon ten behoeve van wie Gebruiker de speeltijd wil beheren door middel van de Gametimer en Gametimer App.
1.4. Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met GT Enterprise.
1.5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en GT Enterprise op grond waarvan Gebruiker de App kan gebruiken en waarvan de Gebruiksvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.7. Partij(en): de partijen bij de Overeenkomst, Gebruiker en GT Enterprise, afzonderlijk of gezamenlijk.
1.8. GT Enterprise: GT Enterprise B.V., gevestigd aan de Vijfhuizenberg 42 te Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78599342.
1.9. Website: de website van GT Enterprise, www.gametimer.com, en eventuele andere (sub)domeinen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. De App is door Gebruiker te downloaden via de App Store en de Google Play Store.
2.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker het aanbod van GT Enterprise aanvaard.
2.3. Indien Gebruiker voor de App dient te betalen, dan is dit en de prijs duidelijk bij het aanbod omschreven.
2.4. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker zich eerst te registreren.
2.5. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kunnen Apple’s Appstore en Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
2.6. Gebruiker dient hiervoor de Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder te raadplegen.

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN DE GAMETIMER APP EN ACCOUNT
3.1 Via de App kan Gebruiker de speeltijden van Gamer beheren en inzien. Gebruiker is doorgaans ouder of verzorger van de Gamer. Hiervoor dient Gebruiker de App te koppelen aan het product Gametimer. De Gametimer en de App zijn nadrukkelijk bedoelt als hulpmiddel tussen Gebruiker en Gamer, om gamers (kinderen) zelf te leren omgaan met speeltijd. Er is geen koppeling tussen een console waarmee wordt gespeeld en een console kan dus ook niet automatisch uitgezet worden na het aflopen van een speeltijd op de Gametimer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker en Gamer om te ‘luisteren’ naar de Gametimer.
3.2 Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker zich eerst te registreren en een Account aan te maken. Hiervoor dient Gebruiker ook gegevens van Gamer in te vullen. Het invullen van deze gegevens is nodig om de Gametimer en de App te kunnen gebruiken. Gebruiker verklaart bevoegd te zijn om deze gegevens van Gamer in te vullen, bijvoorbeeld het ouderlijk gezag over Gamer te hebben.
3.3 Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee na registratie kan worden ingelogd in de App. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. GT Enterprise is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt via de App ook daadwerkelijk die Gebruiker is.
3.4 Na de registratie en het aanmaken van het Account kan Gebruiker de speeltijden voor Gamer instellen, zoals het aantal uur dat Gamer per dag mag spelen en eventuele pauzes die hij tussen een speeltijd dient te nemen. Vervolgens moet de App gekoppeld worden aan een fysiek Gametimer product. Telkens als Gamer gaat spelen, zal de Gametimer aangeven wat de status is van de ingestelde speeltijd van Gamer. Gebruiker kan instellen notificaties hiervan te krijgen.
3.5 Gebruiker kan er ook voor kiezen om tegen (extra) betaling een Premium-account af te sluiten voor de App. Welke extra functionaliteiten Gebruiker hiermee verkrijgt staat duidelijk bij het betreffende aanbod beschreven. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het verkrijgen van uitgebreide statistieken en grafieken van de speeltijd van Gamer. Zo kan Gebruiker bijvoorbeeld zien of het speelgebruik over een bepaalde periode is toegenomen of is afgenomen. Andere functionaliteit kan zijn om het speelgedrag van Gamer te vergelijken met andere gamers; bijvoorbeeld gamers met dezelfde leeftijd in een andere regio. Daarnaast is een extra functionaliteit om zowel meerdere Gebruikers (bijvoorbeeld de andere ouder) als meerdere Gamers (bijvoorbeeld een ander kind uit het gezin) aan de App toe te voegen.
3.6 GT Enterprise spant zich in om informatie in de App zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. GT Enterprise aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App.

ARTIKEL 4. GEBRUIKSREGELS
4.1 Het is verboden om de App en het Account te gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2 Indien GT Enterprise constateert dat Gebruiker deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag GT Enterprise ingrijpen om de overtreding te beëindigen. GT Enterprise mag dan de toegang tot de betreffende informatie blokkeren dan wel de toegang tot de App voor Gebruiker te blokkeren.
4.3 GT Enterprise is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen. Daarnaast is GT Enterprise gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze voorwaarden, mits:
a) het voldoende aannemelijk is dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
b) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c) het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens de achterhalen; en
d) de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
4.4 Gebruiker is verplicht om alle redelijke aanwijzingen van GT Enterprise te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de App.

ARTIKEL 5. BETALING EN BETAALDE DIENSTEN/PREMIUM-ACCOUNT
5.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid om in de App aankopen te doen, zoals de aanschaf van het Premium-account. Indien er voor de App of met betrekking tot een in-app aankoop betaling is verschuldigd, is GT Enterprise afhankelijk van de het betaalsysteem van Apple’s Appstore en Google Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers. GT Enterprise is pas gehouden de (in-)app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd.
5.2 Indien Gebruiker voor de App heeft betaald, en voor wat betreft in-app aankopen, erkent Gebruiker dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.

ARTIKEL 6. LICENTIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1 GT Enterprise verstrekt hierbij aan Gebruiker als rechtmatige verkrijger van de App een persoonlijk gebruiksrecht (licentie) om de App te gebruiken op de wijze waarvoor deze is bedoeld voor de duur van de Overeenkomst.
6.2 Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij GT Enterprise. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om rechten van intellectueel eigendom over te dragen, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
6.3 GT Enterprise kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de App. Indien GT Enterprise dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Gebruiker niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
6.4 Gebruiker mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag Gebruiker echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

ARTIKEL 7. BEVEILIGING EN PRIVACY
7.1 GT Enterprise zal zich inspannen om de App adequaat te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van Gebruiker.
7.2 Bij gebruik van de App worden persoonsgegevens van Gebruiker zelf, en van de door Gebruiker ingevulde gegevens van Gamer, verwerkt. Het verwerken van de (persoons)gegevens van Gebruiker en van Gamer zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App en de Gametimer en worden dus verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8. DATA VAN GEBRUIKER
8.1 De data en gegevens die Gebruiker invoert via de App en het Account, blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker verstrekt aan GT Enterprise een gebruiksrecht voor deze data en gegevens voor de duur van de Overeenkomst. Gebruiker kan dit gebruiksrecht beëindigen door de data en gegevens te verwijderen of de Overeenkomst op te zeggen en daarbij te verzoeken om de data en gegevens te verwijderen.

ARTIKEL 9. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN WIJZIGING
9.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App.
9.2 GT Enterprise streeft ernaar dat de App geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevatten en streeft ernaar de App en de Website zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
9.3 GT Enterprise heeft het recht de App of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.
9.4 Onderhoud en wijziging van de App en de Website door GT Enterprise kan tot gevolg hebben dat de App en/of de Website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. GT Enterprise zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.
9.5 GT Enterprise brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
9.6 Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore en Google Play, waarbij het Gebruikers verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
9.7 Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is GT Enterprise afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en Google Play, waarover GT Enterprise geen controle heeft. GT Enterprise is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Gebruiker niet geïnstalleerde update.
9.8 Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt Gebruiker altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De Gametimer en de App zijn nadrukkelijk bedoelt als hulpmiddel tussen Gebruiker en Gamer, om gamers (kinderen) zelf te leren omgaan met speeltijd. Er is geen koppeling tussen een console waarmee wordt gespeeld en een console kan dus ook niet automatisch uitgezet worden na het aflopen van een speeltijd op de Gametimer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker en Gamer om te ‘luisteren’ naar de Gametimer. Vanzelfsprekend is het ook de verantwoordelijkheid van Gebruiker om Gamer op een verantwoorde wijze te leren omgaan met gamen.
10.2 GT Enterprise heeft geen invloed op de gegevens die Gebruiker zelf in de App invoert en opslaat en geen invloed op de wijze waarop Gebruiker en Gamer met games omgaat. GT Enterprise sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruiker voor schade door tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of door onrechtmatig handelen, daarom uit.
10.3 Enige beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van GT Enterprise.
10.4 GT Enterprise is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de App en op de Website.
10.5 Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore of van Google play.

ARTIKEL 11. KLACHTENPROCEDURE
11.1 GT Enterprise neemt klachten en meldingen ten aanzien van de App uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan Gebruiker contact opnemen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld. Gebruiker krijgt een ontvangstbevestiging van de klacht.
11.2 Op klachten over de App zal GT Enterprise zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

ARTIKEL 12. DUUR EN EINDE
12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven bij het aanbod; doorgaans voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst mag door zowel Gebruiker als GT Enterprise op ieder moment worden opgezegd.
12.2 Voor een Premium-account geldt meestal wel een bepaalde periode die tevens bij het aanbod wordt vermeld. Dit abonnement voor een Premium-account kan pas tegen het einde van de overeenkomst worden opgezegd door Gebruiker en wordt anders stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Gebruiker kan in dat geval maandelijks opzeggen.
12.3 Een opzegging dient, voor zover de mogelijkheid daartoe wordt geboden, zo veel mogelijk te geschieden via het Account van Gebruiker. Gebruiker kan de Overeenkomst in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als waarop de Overeenkomst is gesloten.
12.4 Na beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) dient Gebruiker ieder gebruik van GT Enterprise te staken en gestaakt houden. Gebruiker dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de App verwijderen van alle systemen van Gebruiker.

ARTIKEL 13. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN
13.1 GT Enterprise heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. GT Enterprise zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail bij Gebruiker aankondigen.
13.2 Als Gebruiker de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Gebruiker binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna GT Enterprise de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen.
13.3 Als GT Enterprise besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.

ARTIKEL 14. EXIT
14.1 GT Enterprise zal alle data en gegevens van Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst bewaren. GT Enterprise zal zich inspannen na het einde van de Overeenkomst op verzoek van Gebruiker een kopie te verstrekken van deze data en gegevens.
14.2 De kopie wordt verstrekt in een door GT Enterprise te bepalen gangbaar bestandsformaat.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die Gebruiker op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar GT Enterprise gevestigd is.
15.3 Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk” wordt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
15.5 GT Enterprise mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op GT Enterprise van haar overneemt.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

GT Enterprise B.V.
Vijfhuizenberg 42
4708AL Roosendaal

E-mail: info@gametimer.com

KvK-nummer: 78599342
btw-nummer: NL.8614.64.874.B01